JinLab

Fulai Jin

Principal Investigator

fxj45@case.edu

Jian Cui

Postdoc Fellow

jxc1315@case.edu

Leina Lu

Postdoc Fellow

lxl534@case.edu

Wanying Xu

Graduate student

xww@case.edu

Dylan Plummer

Graduate student (CS)

dmp131@case.edu

Peinan Hu

Graduate student

pxh321@case.edu

Peidong Gao

Graduate student

pxg353@case.edu

Tianyi (Jerry) Yang

Graduate student

txy234@case.edu 

He Li

Graduate student 

hxl1343@case.edu 

Xiaoyi Leng

Graduate student (CS)

xxl1332@case.edu

Lab Alumini

Shanshan Zhang, Ph.D

 

Xiaoxiao Liu, Bioinformatician

 

SaiXian Zhang, Visiting graduate student

 

Chen Weng, Ph.D.

 

Jiajia Xi, Ph.D. 

 

Konstantin Leskov, Ph.D.

 

Liu Wang, Ph.D. 

 

Zhou Fang, Ph.D. 

 

Haiyan Li, Ph.D.